24. februára 2018

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

vzťahujúce sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu nachádzajúcom sa na webovom sídle LagoMedical Slovakia, spol. s r.o., www.lagomedical.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky LagoMedical Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len „LagoMedical“ alebo „Predávajúci“) sa vzťahujú na nákup tovarov – voľnopredajných dravotníckych pomôcok (ďalej len „tovar“) fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom e-shopu Predávajúceho www.lagomedical.sk.
1.2 Ak je Zákazníkom Predávajúceho fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa.
1.3 Orgánom dohľadu nad predajom tovaru LagoMedical prostredníctvom e-shopu www.lagomedical.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05 Bratislava.
1.4 Zákazník týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavieranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom ohľadom kupovaného tovaru na diaľku prostredníctvom e-shopu www.lagomedical.sk . Právny vzťah z uvedenej kúpnej zmluvy sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídlewww.lagomedical.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
1.5 LagoMedical si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.lagomedical.sk .
1.6 Tieto obchodné podmienky sú platné od 21.2.2018.

2. Objednávanie tovaru

2.1 Vytvorenie objednávky Zákazníkom je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Zákazníka: (i) prihlasovacieho emailu, (ii) prihlasovacieho hesla, (iii) mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresy bydliska fyzickej osoby, alebo adresy sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, a (v) telefónneho čísla/mobilného telefónneho čísla. V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má LagoMedical za to, že Zákazník nakupuje ako podnikateľ, a nie spotrebiteľ. Uvedené údaje budú Predávajúcim použité na vytvorenie konkrétnej objednávky tovaru Zákazníkom, následné plnenie kúpnej zmluvy a so súhlasom Zákazníka na priamy marketing vlastných tovarov a služieb, a súvisiacich podnikateľských aktivít. Predávajúci však poskytuje Zákazníkovi možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol.
2.2 V deň odoslania objednávky potvrdí Predávajúci Zákazníkovi prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujúcim e-mailom).
2.3 Zákazník týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s (i) hlavnými vlastnosťami tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru, (ii) jeho celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, o súvisiacich nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno vopred určiť, tak ako aj o tom, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, (iii) platobnými podmienkami, (iv) dodacími podmienkami, (v) lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar, (vi) informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, (vii) informáciami o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle článku 3 týchto Obchodných podmienok, pričom formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok, (viii) informáciou o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, (ix) informáciou o tom, kedy nemôže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy (ods. 3.6 a 3.7 týchto obchodných podmienok), prípadne aj s informáciou o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, (x) poučením o zodpovednosti Predávajúceho za nedostatky tovaru podľa § 622-623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade, ak Predávajúci poskytol vyššie uvedené informácie na trvanlivom nosiči (napr. v papierovej forme, e-mailom, na CD, alebo DVD), spotrebiteľ potvrdzuje, že boli pre neho čitateľné. Ak internet poskytuje obmedzený priestor na poskytnutie vyššie uvedených informácii, tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil aspoň s informáciami uvedenými v pododsekoch (i), (ii) a (vii). Ostatné informácie sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.
2.4 Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Predávajúci bezprostredne pred odoslaním objednávky výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené v ods. 2.3 pododsek (i) a (ii). Spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že Predávajúci na svojom webovom sídle www.lagomedical.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.
2.5 Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovom sídle Predávajúceho www.lagomedical.sk najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj o informáciach o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu tovaru.
2.6 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie uvedené v ods. 2.3 týchto obchodných podmienok, ak ich už Predávajúci nesposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy.
2.7 Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne tovar odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednaný tovar (ani na to vopred Predávajúceho neupozorní), vyhradzuje si Predávajúci právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, a prípadne aj fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Zákazník má právo zrušiť objednávku písomne na adrese sídla LagoMedical, alebo emailovou poštou na info@lagomedical.sk. Ešte pred dodaním tovaru a uplynutím príslušnej dodacej lehoty má Zákazník právo zrušiť objednávku s tým, že Predávajúci má právo fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorý je pri nákupe tovaru spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení (Poučenie o uvedenom práve Zákazníka obsahuje článok 3 týchto obchodných podmienok).
2.8 Po odoslaní objednávky Zákazníkom je táto elektronicky zaevidovaná v systéme webového sídla Predávajúceho www.lagomedical.sk . Predávajúci uvedené prijatie objednávky Zákazníkovi potvrdí emailom. Doručením uvedeného emailového potvrdenia (tzv. potvrdzujúceho emailu) o prijatí objednávky Zákazníkovi sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Predmetom uvedenej kúpnej zmluvy je dodanie v objednávke Zákazníka špecifikovaného tovaru za tam uvedenú kúpnu cenu, a za podmienok uvedených na webovom sídle www.lagomedical.sk , týchto Obchodných podmienok, Reklamačnom poriadku a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3. Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.A Právo na odstúpenie od zmluvy:

3.1 Zákazník, ktorý nakúpil tovar u Predávajúceho v pozícií spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (i) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (ii) ak tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
3.2 Spotrebiteľ je na odstúpenie od kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.
3.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa Spotrebiteľ zaväzuje o tomto svojom rozhodnutí informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) zaslaným na adresu sídla LagoMedical, alebo na info@lagomedical.sk. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1.
3.4 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od uvedenej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od tejto zmluvy.

3.B Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

3.5 Po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď (i) bolo doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy, a keď (ii) bol vrátený tovaru späť na adresu sídla LagoMedical alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhradu uskutoční Predávajúci rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
3.6 Spotrebiteľ berie na vedmie, že zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3.C Zákonné výnimky z práva odstúpiť od kúpnej zmluvy:

3.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri:
a) predaji tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
b) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
c) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4. Dodacie podmienky

4.1 LagoMedical sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 3 až 5 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny, alebo od prijatia objednávky Predávajúcim v prípade zvolenej úhrady kúpnej ceny na dobierku.
4.2 V prípade tovaru na „objednávku“, t.j. ak Predávajúci nemá tovar na sklade, o čom Zákazníka vopred informoval, zaväzuje sa Predávajúci dodať objednaný tovar v lehote 30 dní.
4.3 Tovar označený ako „akcia“, prípadne uvedený v sekcii „výpredaj“ a podobne má Predávajúci k dispozícii v obmedzenom množstve, teda len do vypredania zásob.
4.4 V prípade, že vyššie uvedené dodacie lehoty nebude môcť LagoMedical z technických príčin dodržať, zaväzuje sa o tom Zákazníka bezodkladne informovať, a v prípade, že sa obe strany nedohodnú na predĺžení dodacej lehoty, zaväzuje sa Predávajúci v lehote 14 dní vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu za tovar alebo zálohovú platbu.
4.5 Predávajúci využíva na dodanie tovaru služby zmluvného partnera, kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. (v skratke „UPS“). V sobotu, nedeľu a vo sviatky sa tovar nedoručuje. Nakoľko má vodič UPS naplánovanú trasu, na ktorej odovzdáva zásielky tovarov, nevie Predávajúci určiť presnú dobu doručenia tovaru. Z uvedeného dôvodu sa tovar doručuje na základe predchádzajúceho telefonického oznámemia vodiča UPS o čase dodania, pričom Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bol v tomto oznámenom časovom rozmedzí v mieste doručovania tovaru buď sám osobne prítomný, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na prevzatie (a v prípade dobierky) prípadne aj zaplatenie tovaru. Zákazník má právo sa priebežne informovať o stave doručovania tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na ich webovom sídle www.sps-sro.sk.
4.6 V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že tovar nebol doručený a Predávajúci ani UPS Zákazníka nekontaktoval, zaväzuje sa Zákazník Predávajúceho o tom bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.

5. Platobné podmienky

5.1 V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník na výber možnosť zaplatiť kúpnu cenu buď prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo bankovým prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri dodaní na dobierku, je zákazník povinný zaplatiť doručovateľovi tovaru pri prevzatí tovaru.
5.2 O prípadnej zmene ceny tovaru bude Zákazník informovaný ešte pred dodaním tovaru a má právo v tejto súvislosti zrušiť alebo zmeniť objednávku bez tzv. storno poplatku.
5.3 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH bez poplatku za doručenie (v skratke „poštovného“). Predávajúci účtuje Zákazníkovi poštovné vo výške 3,95 € + DPH 20%, v prípade objednávky v minimálnej hodnote 138 € bez DPH je poštovné bezplatné. V prípade dobierky (úhrady pri prevzatí) sa účtuje poplatok 1 € bez DPH.
5.4 Úhradou sa rozumie moment pripísania platby na príslušný bankový účet Predávajúceho.

6. Prevzatie tovaru

6.1 Zákazník je povinný si tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo tovar neprevziať, ak je na ňom alebo na jeho obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je tovar neúplný. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu s vodičom UPS, alebo musí tovar odmietnuť prevziať.
6.2 V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorí tvorí Prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok.
6.3 V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobená Zákazníkom, najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.
6.4 Predávajúci zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky tovaru v súlade s ustanoveniami §§ 619 – 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov.
6.5 V prípade reklamácie tovaru je Zákazník povinný ohlásiť reklamáciu na tel. čísle: 0903 50 23 50.
6.6 Dopravu reklamovaného tovaru na posúdenie do sídla Predávajúceho LagoMedical, spol. s r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava zabezpečí Predávajúci cez sieť zmluvných vodičov UPS. Náklady na dopravu hradí v plnej výške Predávajúci.

7. Ochrana osobných údajov

7.A Všeobecne:

7.1 Zákazník v súvislosti so svojou registráciou na webovom sídle LagoMedical www.lagomedical.sk poskytol Predávajúcemu v ods. 2.1 týchto obchodných podmienok uvedené údaje: (i) prihlasovací email, (ii) prihlasovacie heslo, (iii) meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo obchodné meno právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresu bydliska fyzickej osoby, alebo adresu sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, a (v) telefónne číslo/mobilné telefónne číslo.
7.2 Zákazník súčasne s vyššie uvedenou registráciou udelil LagoMedical svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok popri plnení si povinností Predávajúceho z kúpnej zmluvy aj na to, aby LagoMedical uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas trvania predmetnej registrácie spracovávala na účely marketingu Predávajúceho (najmä zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách) vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“).
7.3 Zákazník udeľuje súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený na dobu trvania vyššie uvedenej registrácie Zákazníka na www.lagomedical.sk (čas platnosti súhlasu). Zákazník ďalej berie na vedomie, že môže dôjsť k prenosu jeho osobných údajov aj do iných členských štátov EÚ. Súhlas Zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný, resp. môže požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Uvedené odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom www.lagomedical.sk. Zákazník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany LagoMedical z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

7. B Informácie v súvislosti so spracúvaním údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona o ochrane osobných údajov

7.4 LagoMedical oznamuje Zákazníkovi nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o jej právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou LagoMedical ako prevádzkovateľom informačného systému podľa týchto obchodných podmienok. Vyjadrením súhlasu uvedeným v ods. 7.1 týchto obchodných podmienok dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zadaných pri svojej registrácií na www.lagomedical.sk, na účel špecifikovaný v ods. 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok.
7.5 Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je LagoMedical, spol. s r.o., so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 909 753, získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
7.6 LagoMedical je oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovaru a služieb (miesto nákupu, čas nákupu, názov tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas platnosti registrácie Zákazníka na www.lagomedical.sk spracovával na účely marketingu (najmä na zasielanie newsletter-ov, ktorými je Zákazník informovaný o novinkách v poskytovaných službách), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“).
7.7 LagoMedical je oprávnené spracúvať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo/mobilné telefónne číslo a prihlasovacia e-mailová adresa dotknutej osoby a prihlasovacie heslo.
7.8 LagoMedical bude získavať osobné údaje Zákazníka prostredníctvom webovej stránky www.lagomedical.sk.
7.9 Dotknutá osoba poskytuje LagoMedical svoje vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.
7.10 Osobné údaje budú poskytnuté vyššie uvedeným sprostredkovateľom, prípadne obchodným partnerom LagoMedical.
7.11 Osobné údaje budú sprístupnené zamestnancom LagoMedical z oddelenia marketingu, a prípadne iným zamestnancom LagoMedical, ktorým oprávnenie nakladať s osobnými údajmi vyplýva z pracovnoprávnych vzťahov voči LagoMedical v zmysle pracovnoprávnych predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení, z poverenia alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
7.12 Osobné údaje nebudú zverejňované. Uvedené sa však netýka možnosti spracovania údajov v rámci zverejňovaných štatistík a prehľadov predajov.
7.13 Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín. LagoMedical predpokladá sa prenos osobných údajov do iných členských štátov EÚ.
7.14 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
7.15 Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 7.14 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
7.16 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.
7.17 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
7.18 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
7.19 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7.20 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
7.21 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
7.22 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Príloha č. 1: formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy >STIAHNUŤ<<
Príloha č. 2: Reklamačný poriadok

V Bratislave, dňa 21.02.2018